Bangpakok Hospital

ผู้บริหารโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์คนปัจจุบัน

1 ส.ค. 2565


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายแพทย์ธีรภัทร ภิสัชเพ็ญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณนุจรี พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์คนปัจจุบัน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

ในการนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมกันสนับสนุนพัฒนาสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลจัดขึ้น เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกวิธี รวมถึงส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆไปยังคนรอบข้าง เพื่อลดความเสี่ยงของสาเหตุการเจ็บป่วยที่รุนแรง และ สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

โรงพยาบาลฯขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายและใจที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา และส่งต่อความสุขให้กันและกัน เพื่อทำให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.