Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

      โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลเอกชนในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก ซึ่งก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จันทรกมล เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการของผู้รับบริการด้านสุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยความตั้งใจที่จะมอบหนทางการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวในการตรวจรักษา ภายใต้สโลแกน “บริการมาตรฐาน เชี่ยวชาญการรักษา” อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจ

 

        สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน  

 

พญ.เจรียง จันทรกมล
กรรมการผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมา 

         โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ( BPK Hospital Group ) เริ่มก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล เมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยใช้ชื่อว่าบางกอกโพลีคลินิก ซึ่งจากการให้บริการที่เปี่ยมด้วยนํ้าใจและการเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลเอาใจใส่ จึงทำให้ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และโดยรอบมากขึ้นเรื่อยๆ  จนสามารถขยับขยายสถานที่และจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลบางปะกอก1 และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้มีสถานที่ทันสมัยสมบูรณ์พร้อมพรั่งด้วยแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกจึงได้ขยายกิจการโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล


โรงพยาบาลและคลินิคในเครือบางปะกอก จำนวน 9 แห่ง

1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2537
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2539
3. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2546
4. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดดำเนินการ พ.ศ.2546
5. สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน เปิดดำเนินการ พ.ศ.2533
6. บางปะกอกคลินิกเวชกรรม เปิดดำเนินการ พ.ศ.2524
7. โรงพยาบาลปิยะเวท เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559
8. โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559 
9. โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ เปิดดำเนินการ พ.ศ.2561


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์

       โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ  มุ่งสู่โรงพยาบาลตติยภูมิที่ได้มาตรฐาน มีบริการที่ประทับใจ พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

B : Best Treatment
P : People Excellence
K : Knowledge Organization
S : Service & Speed
ค่านิยม 

H : Holistic   :  การดูแลแบบองค์รวม

        หมายถึง   ให้การรักษา ฟื้นฟู และป้องกัน เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

E : Excellence Service  :    การบริการที่เป็นเลิศ

        หมายถึง   บริการดุจญาติเพื่อเน้นสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

   : Excellence Operation  :  การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

        หมายถึง  ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดผลงานที่ดี

A : Accountability   :  ความรับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วม

        หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

R : Result Oriented  :  การมุ่งเน้นที่ผลของงาน

        หมายถึง พัฒนาคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน

T : Teamwork   :  การทำงานเป็นทีม
        หมายถึง ให้การสนับสนุนและส่งมอบงานที่มีคุณค่า 

โรงพยาบาลในเครือ
rummy culture Teen Patti Master rummy wealth rummy modern Teen Patti Joy Holy Rummy Royally Rummy Teen Patti Gold gamezy rummy noble all rummy rummy bonus Rummy Master rummy golds rummy passion rummy nabob new rummy app rummy meet rummy best go rummy rummy culture rummyculture apk rummyculture download rummyculture download apk
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.