Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

10 ส.ค. 2564
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ขอขอบคุณบริษัท เกาสุ แพ็กเกจจิ้ง (ศรีราชา) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นการนำเข้ามาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลฯที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร หน่วยงาน

ทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการสั่งจองวัคซีนดังกล่าว ทางองค์กร หน่วยงาน จะต้องเป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรงเพื่อแจ้งความประสงค์และขอรับการจัดสรรวัคซีน

กรณีกลุ่มลูกค้าทั่วไป ทางโรงพยาบาลฯ ยังไม่สามารถสั่งจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไปได้
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.