Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นายแพทย์ สมหมาย คุปต์นิรัติศัยกุล
ความเชี่ยวชาญ: สูตินารีเวช

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความเชี่ยวชาญ:
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขา : สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ความชำนาญ : สูตินารีเวชทั่วไป

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.