Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิง มัทนา ภาติยะศิขัณฑ์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร  : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขา  : สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขา  : สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความชำนาญ  : อายุรกรรมทั่วไปและผิวหนัง

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.