Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นายแพทย์ วินัย แช่มปรีดา
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
เกี่ยวกับโรค:
ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขา : สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ความชำนาญ : GI Medicine

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.