Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นายแพทย์ อรรถพันธ์ ธีรวิชยางกูร
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.