Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ขั้นตอนขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อใช้ประกอบเดินทางไปต่างประเทศ

24 มิ.ย. 2564ขั้นตอนขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อใช้ประกอบเดินทางไปต่างประเทศ

Q: ใครที่จะต้องใช้เอกสารรับรองฯประเภทนี้?

- ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

Q: ก่อนมาขอเอกสารรับรองฯต้องทำอย่างไร? และต้องใช้เอกสารหลักฐานใดบ้าง?

1.ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้ครบถ้วนก่อน เพื่อให้ได้เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ของประเทศไทย

2.เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ของประเทศไทย(ตัวจริงและสำเนา) , หนังสือเดินทาง (ตัวจริงและสำเนา) ,บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา) *ค่าออกเอกสารรับรองฯ ครั้งละ 50 บาท

3. ติดต่อหน่วยงานเพื่อนัดหมาย หรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน้า 

**กรณีให้ผู้รับมอบดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจ ฉบับตัวจริง (ผู้รับมอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ)

- บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

Q: สามารถติดต่อขอรับเอกสารรับรองฯได้ที่ไหนบ้าง?

1. สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
เปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ โทร.0 2951 1170-79 ต่อ 3430

2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตดอนเมือง (เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้า)
เปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ โทร.0 2521 1668

3. ด่านควบคุมโรคฯสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
ให้บริการทาง E-Mail: [email protected] (เฉพาะผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินแล้ว)

4. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 จ.นนทบุรี
เปิดให้บริการ : เฉพาะวันจันทร์ , วันพุธ โทร.0 2590 3232 , 3234-35 (เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้า)


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.