Bangpakok Hospital

โรคไอพีดี (IPD)

2 เม.ย. 2564โรคไอพีดีและปอดบวม

โรคไอพีดี หรือที่เรียกกันว่า Invasive Pneumococcal Disease (IPD) เป็นโรคติดเชื้อชนิดรุนแรงและสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้มีอาการคล้ายไข้หวัด ซึ่งเกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า “นิวโมคอคคัส” ซึ่งจะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดและที่เยื่อหุ้มสมอง ทั้งนี้จะมีความรุนแรงและอาจทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งหากติดเชื้อในกระแสเลือดเด็กจะมีไข้สูง งอแง ถ้ารุนแรงก็อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ แต่หากถ้าติดเชื้อที่บริเวณระบบประสาท เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เด็กจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการงอแง ซึม และชักได้ ทั้งนี้ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการและพบว่าคล้ายอาการดังกล่าวควรรีบพามาพบแพทย์ทันที

นอกจากนี้เชื้อ“นิวโมคอคคัส”ยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบได้ ซึ่งจากข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลกและยูนิเซฟพบว่า อาการปอดบวมเป็นโรคที่คร่าชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีเด็กที่เสียชีวิตจากโรคนี้สูงถึง 2 ล้านคนต่อปี ซึ่งมากกว่าโรคเอดส์ มาลาเรีย และหัดรวมกัน

ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันที่สามารถฉีดให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง รวมถึงเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีโรคประจำตัว หรือ มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ทั้งนี้ในส่วนของเด็กทารกควรเริ่มฉีดเมื่ออายุได้ 2 เดือนขึ้นไป และ ฉีดเข็มต่อไปเมื่ออายุได้ 4 เดือน, 6 เดือน และ 12 – 15 เดือน ตามลำดับ วัคซีนจึงมีส่วนสำคัญสำหรับการป้องกัน และควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสร้างสุขอนามัยที่ดีกับลูก เป็นตัวช่วยที่สำคัญที่สุด”

ในช่วงฤดูฝนจะพบว่าเด็กๆจะมีอาการป่วยได้ง่าย หากพบว่าลูกมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้สูง กินอาหารได้น้อย อาเจียน อ่อนเพลียง่าย มีภาวะขาดน้ำ หรือมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอบ่อย หายใจเร็ว ควรรีบพามาพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการรักษา


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.