Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. อรรถพันธ์ ธีรวิชยางกูร
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมทั่วไป

    โรงพยาบาล :       BangpakokSamutprakan Hospital

     ภาษาที่พูด :          ไทย , อังกฤษ

     การศึกษาและวุฒิ

                      -  ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                      - วุฒิบัตรสาขา : วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.